CONDIȚIILE GENERALE

PENTRU PRESTĂRILE DE SERVICII DE FORMARE OFERITE DE ELDA CENTER

 Varianta revizuită pentru anul școlar 2020-2021

 Părțile, termenii și condițiile generale de furnizare a serviciilor educaționale de tip after-school

Furnizorul de formare profesională este S.C. ELDA EDUCATION CENTER S.R.L. cu sediul în Zalău, str. Traian 45, înregistrată la Registrul Comerțului Sălaj cu nr. J31/247/2017 având cod unic de înregistrare 37440728, reprezentată legal de Mezei Eligiu Horațiu.

Locul de desfășurare a cursurilor: punctul de lucru din Strada Decebal 1A situat în Zalău, județul Sălaj pentru cursurile în sală dar și în mediul online.

Date de contact ale furnizorului: email contact@eldacenter.ro, telefoane 0745 362 906 şi 0749 054 589, WhatsApp 0745 362 906

Prezența online a furnizorului: pagina de internet www.eldacenter.ro pagini media – Facebook, Instagram și Linkedin.

Trainer – salariat ori colaborator al furnizorului calificat cel puțin pentru nivelul de competență pentru care prestează instruirea, cu studii superioare sau nu, în domeniu sau nu, dar care este permanent format în domeniul profesat atât în traininguri interne periodice cât și în traininguri internaționale relevante – unde este posibil.

Contractantul de formare profesională este orice persoană fizică sau juridică care solicită înscrierea la cursurile oferite de furnizor în folosul său ori al unei alte persoane (minor, salariat) în calitate de părinte, tutore legal, sponsor ori angajator – și care își asumă obligatiile generale prevăzute în prezentul contract.

Beneficiarul de formare este persoana care urmează cursurile de formare – contractantul ori o altă persoană aflată în grija contractantului, numită în cererea de înscriere.

Evaluarea de competențe internă este disponibilă pentru competențele la limba engleză, limba germană, matematică și limba română pentru gimnaziu. Evaluările organizate de Elda sunt complexe și obiective utilizând suportul colaboratorilor (Cambridge University Press, Goethe Institut și Brio). Evaluările sunt la standarde internaționale recunoscute.

Evaluările sunt organizate de furnizor gratuit pentru cursanții săi și sunt minim două în fiecare an de formare (una la cca 16 săptămâni de formare). Evaluarea de admitere are loc în luna septembrie, cea de etapă are loc în februarie iar cea de de final de an în penultima zi de sâmbătă din anul școlar. După fiecare sesiune de evaluare, cursanții care se îndepărtează semnificativ de rezultatul mediu al grupei vor fi repartizați în alte grupe, corespunzător nivelului de competențe dovedit.

Nivelurile de competență la limbile engleză și germană sunt cele descrise în Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine.

Grupele de pregătire la engleză și germană se formează pe criteriul competenței evaluate inițial și cu același obiectiv de formare. În secundar, în măsura posibilităților cursanții sunt grupați pe criterii de vârstă școlară. Mai departe sunt luate în calcul disponibilitatea beneficiarului la orarul propus, condiții de navetă, medicale etc. În toate situațiile, o grupă nu poate începe pregătirea cu mai puțin de 4 cursanți și nu poate să depășească 8 cursanți.

Grupele de pregătire pentru gimnaziu la matematică, română și informatică se compun pe criteriul vârstei școlare și a ritmului de pregătire necesar.

Programul ședințelor de pregătire. Toate programele din oferta de pregătire regulată se derulează pe structura anului școlar. Cursurile debutează din a doua săptămână școlară și se încheie în ultima săptămână școlară. Nu se fac cursuri în timpul vacanțelor și a zilelor libere legale cu excepția situației în care toți cursanții și trainerul grupei convin să se întâlnească.

Cursurile se desfășoară astfel: pentru copiii cu vârste cuprinse între 7-11 ani (engleză), de regulă o dată pe săptămână în ședințe de o oră, iar pentru cursanții peste 11 ani sau adulți, o dată pe săptămână în ședințe de o oră și jumătate (programele de limba engleză și limba germană, ale cluburilor de informatică și cluburilor de matematică și română).

Programul centrului este de luni până vineri, iar cel zilnic începe cel mai devreme de la 12:30 și se încheie cel mai târziu la 20:00.

Manuale, materiale și rechizite. Pregătirea se face de regulă folosind manuale ghid de la edituri consacrate internațional (pentru limbile engleză și germană), softuri și aplicații dedicate pentru activitățile din sala de curs ori din online (la engleză, germană și matematică) și materiale pentru evaluarea națională la matematică aprobate de Ministerul Educației.

Manualele ghid pentru limba engleză și culegerile de teste (unde este cazul) vor fi puse la dispozitia beneficiarilor contra-cost. Contravaloarea lor se va regăsi pe factura din luna ulterioară distribuirii către beneficiar.

Obiectivul de performanță: pe parcursul fiecărui ciclu de formare susținem cursantul:

– să dobândească cât mai mult din cunoștințele și abilitățile nivelului de competență pentru care a fost instruit (limba engleză și germană) și/sau

– să parcurgă programa pentru examenul de evaluare națională cu accent pe dezvoltarea și antrenarea proceselor de gândire creativă și să exerseze, prin aplicații practice, adecvate vârstei, elementele studiate în programa școlară (matematică și română) și/sau

– să dobândească cunoștiințe despre posibilitățile oferite de limbajele de programare studiate în crearea de noi și noi aplicații specifice nevoilor vârstei și să descopere și să exerseze abilități practice în programare (clubul de informatică)

Certificate de formare. În urma evaluării de la finalul pregătirii, furnizorul programului eliberează cursantului, la cerere, un certificat Elda cuprinzând numărul orelor de pregătire, titlul programului de pregătire și nivelul de competență evaluat în urma testării (numai la engleză și germană). Deoarece cursurile Elda nu sunt acreditate formal, certificatele Elda sunt recunoscute voluntar de cei interesați.

În schimb, Elda garantează tuturor cursanților interesați că nivelul certificat în urma evaluărilor interne la limba engleză și limba germană va fi obținut și la susținerea examenului pentru calificările cu cea mai largă recunoaștere internațională Cambridge English și Goethe Zertifikat. Garanția reprezintă 10% din costul final al cursului din ultimul ciclu de pregătire (an școlar). Garanția este valabilă dacă examenul Cambridge ori Goethe este susținut în maximum 30 zile de la finalizarea cursului.

Cursantul nu se va înscrie/va fi înscris la examenul internațional dacă, în urma evaluării finale, punctajul obținut de acesta nu garantează promovarea nivelului pentru care s-a pregătit (minim 5 puncte peste punctajul minim de promovare). În funcție de evoluția particulară a cursantului – Elda va recomanda cel mai potrivit nivel la care cursantul poate obține certificarea.

 

Sistemul de discounturi Elda facilitează continuitatea în formare a cursanților și sprijină familiile care aleg Elda ca furnizor de programe diversificate. Încurajează cursanții să își convingă prietenii și colegii să aleagă Elda ca furnizor de încredere.

Discounturile acordate sunt:

a.  continuitate 5% – se acordă începând din al doilea an

b.  membri familie 5% – se acordă celui de-al doilea, al treilea etc membru de familie, în ordinea descrescătoare a vârstei

c.  invitați – 5% se acordă pentru fiecare nou cursant care a venit la Elda la recomandarea unui cursant

d.  cumul de cursuri – 5% pentru fiecare curs suplimentar ales.

Discounturile pentru situațiile vizate se pot cumula.

De exemplu, un cursant este pentru al doilea an atât la clubul de matematică dar și la cursul de engleză. Astfel el beneficiază de discount de continuitate la ambele cursuri plus discountul pentru cumulul de cursuri pentru cel de-al doilea curs. Dacă acesta are un părinte sau un frate mai mare, cursant Elda la oricare dintre cursuri, el beneficiază și de discountul pentru membri de familie, aplicat tuturor cursurilor pe care le urmează. În această situație acesta beneficiază de 10% discount (5% continuitate + 5% membri familie) la primul curs și de 15% la următoarele (5% continuitate+5% cumul de cursuri+5% membri familie).

Discountul pentru invitați se acordă la cursul pentru care a fost făcută recomandarea.

Discounturile se aplică la valoarea finală a contractului și se acordă la finele ciclului de pregătire. Practic ele sunt evidențiate pe ultima factură.

 

Clauza de solidaritate permite ca într-un ciclu de pregătire (32-33 săptămâni) oricare dintre cursanți să fie scutit de plata a maximum 10% din programul de peregătire (3 sedințe) pentru absențe din motive temeinice (caz de boală cu spitalizare, fracturi ori participarea la faza națională a concursurilor școlare). În acest caz, furnizorul de formare își asumă scăderea prețului pentru orele de formare respective. Cursantul care invocă această clauză trebuie sa aducă dovezi privind situația temeinică invocată.

 

Garanția de preluare a riscului de deces al contractantului/sponsorului reprezintă scutirea de la plata cursului contractat pentru cursantul/cursanții al/ai cărui/or părinte/tutore ori sponsor decedează pe parcursul derulării contractului. Scutirea se acordă de către furnizor pentru toată perioada rămasă până la finele anului școlar. În acest fel, furnizorul garantează contractantului că asigură pregătirea așa cum s-a angajat la începutul ciclului de pregătire și atunci când acesta decedează și nu își mai poate îndeplini obligația de plată asumată. Acordarea scutirii nu afectează ceilalți cursanți din grupă/grupe, riscul fiind preluat integral de furnizor.

Garanția se aplică indiferent de câte cursuri urmeză cursantul/cursanții rămași fără sprijinul contractantului.

 

Prezența la cursuri este obligatorie. Odată stabilit obiectivul, grupa și orarul, cursantul trebuie să frecventeze cursurile și să participe la sesiunile de evaluare. Prezența fiecărui cursant este foarte importantă pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a activităților pregătite pentru fiecare ședință în cadrul programei disciplinei studiate.

După 4 absențe succesive neanunțate, cursantul va fi exclus din grupă. Contractantul va datora plata cursului calculat până la finele lunii în care are loc rezilierea contractului de formare. Rezilierea este anunțată prin oricare dintre modalitățile de comunicare puse la dispoziția formatorului (email, SMS ori WhatsApp).

 

Disciplina la cursuri este foarte importantă pentru calitatea programului livrat. Prin disciplină ne referim atât la participarea cursantului la activitățile organizate (inclusiv îndeplinirea temelor pentru acasă – unde este cazul) cât și la respectul arătat față de ceilalți cursanți și trainer. Elda nu tolerează în mediul educațional privat nici un fel de manifestare de agresiune fizică ori psihică asupra colegilor.

Orice manifestare jignitoare la adresa altor cursanți va fi sancționată cu avertisment. La următoarea abatere, cursantul respectiv va fi exclus din toate programele Elda.

În plus, în contextul pandemiei cu Covid-19 cursanții trebuie să respecte cu strictețe regulile de distanțare socială și igienă. În măsura în care refuză să le respecte cursantul respectiv va fi eliminat din orice program Elda.

 

Prețul orar. Plățile anticipate estimative. Modul de calcul. Valoarea finală a contractului și regularizarea.

Prețul orar este de 26 lei pentru o oră de curs, indiferent daca este desfașurată în sala de curs ori în mediul online pentru participarea în grupe de pregătire de minim 4 și maxim 8 cursanți.

Rata estimativă lunară este calculată pentru o medie de 3,55 sedințe lunare (32/an realizate in 9 luni). Se calculează 8 rate egale estimative (din octombrie până în mai) cu rotunjire la 5 lei iar in ultima lună se face calculul de regularizare. Factura se emite la începutul fiecărei luni și are un termen de plată de 30 de zile.

Așadar, pentru cursanții care urmează un curs de o oră pe săptămână rata estimativă lunară este 90 lei.

Pentru cei care au un curs de 1½ ore pe săptămână rata estimativă lunară este de 135 lei.

Dacă contractantul optează pentru plată trimestrială prestatorul emite factură la începutul primei luni din trimestru (octombrie și ianuarie) și factura de regularizare la finele cursului. Termenul de plată este 30 de zile.

Dacă contractantul optează pentru plată anuală prestatorul emite direct factura de regularizare la finele cursului. În acest caz se adaugă un spor de 5% din valoarea finală a cursului. Termenul de plată este 30 de zile.

După expirarea termenului de plată, furnizorul poate percepe penalizări de întârziere de 0.15% pentru fiecare zi de întârziere, calculată la soldul cu scadența depășită.

Valoarea finală a cursului este calculată astfel:

– total sedințe organizate în perioada anului școlar x durata unei ședințe x prețul orar.

În condiții optime un curs de o oră săptămânal va costa 32 săptămâni x 1 oră x 26 lei= 832 lei/an

Un curs de o oră și jumătate săptămânal va costa 32 săptămâni x 1½ ore x 26 lei= 1248 lei

Dacă numărul de ședințe realizate este mai mic sau mai mare, atunci se va ține cont de acesta.

Din valoarea finală se scad eventualele discounturi, valoarea ședințelor scutite de la plată în cazul absențelor pentru motivele arătate la clauza de solidaritate și ratele estimate facturate în avans, dacă e cazul.

Orice litigii apărute în legătură cu interpretarea sau executarea contractului cadru se vor soluţiona, în limita posibilităţilor, pe cale amiabilă.

Beneficiarul poate să ceară și să primească lămuriri și informații suplimentare despre desfășurarea cursului în orice moment. De asemenea are obligația să își verifice căsuța de email pentru comunicările regulate, astfel încât să fie la curent cu derularea contractului.

 În situaţia în care procedura amiabilă nu va conduce la rezolvarea litigiului, părţile se vor adresa instanţelor competente potrivit prevederilor Codului Comercial completat cu dispoziţiile Codului de Procedură Civilă.